Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

I Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Welkom bij SwapGames Welkom bij SwapGames.nl en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 24 november 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website SwapGames.nl (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door SwapGames worden aangeboden en op alle overeenkomsten die SwapGames aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. SwapGames raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. SwapGames kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Op SwapGames kun je tweedehands games kopen. De games zijn te koop in ruil voor virtuele SwapGames coins die te koop zijn op het platform. De aankoop van deze SwapGames coins is onderworpen aan de clausule 7.5 (zie hieronder) en er is geen herroepingsrecht. Bij aankoop van SwapGames coins zullen deze na aankoopbevestiging direct in de online wallet van het desbetreffende account gestort worden. 2. Bescherming van uw privacy In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. 3. Minderjarigen De diensten van SwapGames zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. 4. Niet toegestaan gebruik van de website De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 advertenties of 100 hyperlinks naar advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers op de website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Op de databank met advertenties rust het databankrecht van SwapGames. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Tenzij SwapGames daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem. 5. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door SwapGames. Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@swapgames.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en correct mogelijk blijft. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. SwapGames kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort: a. SwapGames kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van SwapGames of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker of het verwijderen van beoordelingen; en/of b. SwapGames kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan SwapGames binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid. 6. Wij geven geen garanties Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 7. Betaalde diensten 7.1 SwapGames biedt tegen betaling Extra Diensten (hierna de “Extra Diensten”) op de Website. Deze Extra Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het aanschaffen van Games. 7.2 Alle virtuele Coins die worden gekocht bij SwapGames zijn aanwezig op de servers van SwapGames en toegankelijk als je de Website bezoekt, mits je deze Algemene Voorwaarden naleeft. Zij kunnen niet op jouw computer worden gedownload. 7.3 SwapGames kan op elk moment Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden. 7.4. De wijze van betaling voor de Extra Diensten wordt uitsluitend naar eigen inzicht door SwapGames vastgesteld. SwapGames kan Coins aanbieden die gebruikt kunnen worden voor het kopen van Extra Diensten. De Coins worden bij het doen van een aankoop van je rekening afgeschreven. 7.5 Indien je fysieke producten rechtstreeks van SwapGames koopt, heb je het recht deze in ruil voor volledige terugbetaling van reeds betaalde bedragen (met uitzondering van leverings- en servicekosten) voor eigen rekening te retourneren binnen veertien werkdagen na ontvangst, mits de goederen zich in onveranderde staat bevinden. Onverminderd eventuele uit de wet voortvloeiende rechten heb je geen andere rechten om de bestelde producten te weigeren c.q. te retourneren anders dan uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de producten bekend zijn gemaakt of bij de geleverde producten zijn gevoegd. Om twijfel te voorkomen wordt de digitale content (Coins) direct na de aankoopbevestiging afgetrokken van de online wallet, en bij de aankoop wordt aanvaard dat er geen herroepingsrecht is. 7.6 Indien je via de Website diensten van SwapGames koopt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Extra Diensten, heb je vanaf het moment dat deze diensten ter beschikking worden gesteld, behalve voor zover bij de toepasselijke wetgeving vereist, niet het recht de diensten te weigeren of annuleren anders dan ingevolge deze Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de diensten bekend zijn gemaakt. Deze bepaling is niet van invloed op je wettelijke rechten. 7.7 Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Extra Diensten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. 8 Beëindiging en opschorting 8.1 Het is je te allen tijde toegestaan je account om welke reden dan ook te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@swapgames.nl. Als je betaald hebt voor toegang tot diensten op de Website (met inbegrip van eventuele Extra Diensten) waarvoor uit hoofde van Specifieke Voorwaarden een minimale termijn geldt, heb je tot het einde van die termijn toegang tot de Website, onverminderd ons recht jouw toegang tot de Website op grond van artikel 9.2 te beëindigen. De reeds in verband met die diensten in rekening gebrachte vergoeding blijven verschuldigd en deze Algemene Voorwaarden blijven tot het einde van de betreffende termijn volledig van kracht en van toepassing op die diensten. 8.2 Het is ons te allen tijde toegestaan jouw toegang tot de Website zonder kennisgeving te beëindigen of je account op te schorten indien: (a) je deze Algemene Voorwaarden of de Swapgames regels schendt, (b) je gedurende twaalf achtereenvolgende maanden niet ingelogd bent geweest; of (c) indien de Website gesloten zal worden of met andere diensten gecombineerd. In een geval als bedoeld onder a) of b) heb je geen recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen. 9. Gevolgen van beëindiging Indien jij of wij toegang tot de Website beëindigen op grond van respectievelijk artikel 8.1 of 8.2, kunnen wij je account (met inbegrip van jouw registratie-informatie en eventuele resterende Coins) en jouw Gebruikerscontent verwijderen. 10. Wijziging of beëindiging van website Wij kunnen de Website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde daarvan aansprakelijk te zijn. 11. Beperking aansprakelijkheid SwapGames Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door (i) gebruik van de diensten van SwapGames; (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan; (iii) onjuiste informatie op de website; (iv) gebruik van gekochte producten via de website; of (v) wijzigingen in de diensten van SwapGames of wijzigingen in of op de website. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de gebruiker aan SwapGames heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is. 12. Wijzigingen van de diensten en de website SwapGames kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 13. Klachtenregeling Klachten over de dienstverlening van SwapGames kunt u indienen door middel van het sturen van een e-mail naar info@swapgames.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 14. Overige bepalingen SwapGames is gevestigd aan de Krelagestraat 4B, 1815 VJ te Alkmaar. SwapGames heeft telefoonnummer (Aan te vragen d.m.v. een mail naar: info@swapgames.nl.), BTW nummer (Aan te vragen d.m.v. een mail naar: info@swapgames.nl.) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57973989. SwapGames kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. SwapGames zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van SwapGames gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door SwapGames zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Kennisgevingen aan SwapGames (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige advertenties) kunnen worden gericht aan SwapGames, Krelagestraat 4B, 1815 VJ te Alkmaar. Kennisgevingen aan gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending. SwapGames is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van SwapGames over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen SwapGames en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van SwapGames en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. II Privacybeleid 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van SwapGames beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website SwapGames.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. SwapGames is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van SwapGames.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden. SwapGames kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 24 november 2017. 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. 'Persoonsgegevens' zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd, of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens: Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot: - de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar SwapGames.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en - informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons. Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: - gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt; - aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden; - gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en - gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat. Gegevens uit andere bronnen: Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet. Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ('TGD') van SwapGames. De gegevens die SwapGames in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door SwapGames vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van SwapGames die door middel van een melding informatie aan SwapGames of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de SwapGames website. 3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden: - om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon; - om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven; - om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren; - om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en - om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden. Gegevens delen met en registratie op social media sites: Wij kunnen sign-on Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website SwapGames.nl of gerelateerde websites. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw SwapGames account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: - dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van SwapGames.nl. - bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen: - om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of - indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of - indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. - andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met SwapGames.nl (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking). - ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen. Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen. 4. Marketing Doeleinden U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van SwapGames. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven door ons een mail te sturen naar info@SwapGames.nl, ofwel in uw Mijn SwapGames account of in het door u ontvangen bericht. 5. Cookies Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. 6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘Mijn SwapGames’ account. Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met SwapGames voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op SwapGames, tenzij SwapGames op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig: - Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contact gegevens en uw e-mailadres vermeld is - Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal SwapGames deze vernietigen) U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@SwapGames.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar: SwapGames t.a.v. Customer Support, Krelagestraat 4B, 1815 VJ Alkmaar. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’: - door te schrijven naar SwapGames t.a.v. Customer Support, Krelagestraat 4B, 1815 VJ Alkmaar. 7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. 8. Andere informatie Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van SwapGames.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post). Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@SwapGames.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door SwapGames gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar info@SwapGames.nl met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website. Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op. Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. SwapGames.nl heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen. Contact: Mocht u nog vragen hebben over SwapGames en onze website dan kunt u contact met ons opnemen door te e-mailen naar info@SwapGames.nl.